Ostukott
Close cart

Ostukott

Teie ostukorvis pole veel ühtegi toodet

Kõlab nagu hea aeg ostude alustamiseks!

EETILINE KOSMEETIKA OÜ PRIVAATSUSTINGIMUSED

Siit leiad kogu informatsiooni Eetiline Kosmeetika OÜ (edaspidi meie) andmetöötluse põhimõtete kohta. Meie eesmärgiks on olla Isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks.

1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on meil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.

1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab meie Isikuandmete töötlemise põhimõtted.

1.3. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada meie Teenuseid.

1.4. Leping on meie ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.

1.5. Üldtingimused sätestavad üldised tingimused, mis kohalduvad meiega lepingusse astumisel.

1.6. Veebileht on meie veebileht https://lush.ee, samuti meie sotsiaalmeedia leheküljed Facebookis, Twitteris ja Instagramis ja mobiilirakendused.

1.7. Külastaja on isik, kes kasutab meie Veebilehte.

1.8. Laps on on Isikuandmete töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik, kes ei saa anda Isikuandmete töötlemiseks ise nõusolekut.

1.9. Teenused on igasugused meie poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.10. Andmekaitseametnik on isik, kes järgib meie Isikuandmete töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.

1.11. Müügikanalid on meie poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend, s.h e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia,, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehel ja mujal.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Eetiline Kosmeetika OÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 11314204, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Narva mnt 5, 10117.

2.2. Isikuandmeid võime töödelda:

2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.2.4. meie volitatud töötlejate nimekiri ning muud andmed on kättesaadavad tutvumiseks.

2.3. Käesolevad Privaatsustingimused on meie ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu ja Üldtingimuste lahutamatu osa.

2.4. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik meie töötajad ja koostööpartnerid,
kellel on kokkupuude meie valduses olevate Isikuandmetega.

2.5. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

2.6. Pane tähele, et meie Veebilehel või sotsiaalmeedias olevate linkide taga olev on reguleeritud nende vastavate teenusepakkujate privaatsustingimustega. Samuti toimub erinevatel
sotsiaalmeedia kanalitel Sinu Isikuandmete töötlemine vastavalt nende platvormide privaatsustingimustele.

3. PÕHIMÕTTED

3.1. Meie eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast.

3.2. Meie kõik Isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimisatsioon, õigsus, säilitamise piirang, usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus ning vaikimisi ja lõimunud andmekaitse.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Kogume järgmist tüüpi Isikuandmeid:

4.1.1. Andmesubjekti poolt meile avaldatud Isikuandmed;
4.1.2. Andmesubjekti ja meie tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (sotsiaalmeedias);
4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (meie e-poe kasutamisel);
4.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (Veebilehel veedetud aeg);
4.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed;
4.1.7. Meie poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

Seadusest tulenevate Isikuandmete töötlemise alustena kasutame järgmiseid nimetatud aluseid.

5.1. Nõusoleku alusel töötleme Isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Andmesubjekt annab meile nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel. Nõusolek võib olla väljendatud ka selge teoga. Andmesubjektil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

5.2. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikandmete töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid me võime töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:
Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti taotlusel;

5.3. Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;

5.4. Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;

5.5. Kliendiga suhtlemine;

5.6. Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;

5.7. Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.

6. ÕIGUSTATUD HUVI

Õigustatud huvi tähendab meie huvi enda ettevõtte majandamiseks või juhtimiseks, võimaldamaks pakkuda oma klientidele parimaid võimalikke Teenuseid. Õigustatud huvi kasutades oleme eelnevalt kaalunud töötlemise õigustatust, lähtuvalt meie ja Sinu huvidest. Seejuures ei tohi Isikuandmete töötlemine ülemäära kahjustada Sinu õigusi. Töötleme Sinu Isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:

6.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks – Isikuandmete töötlemine, mis on vajalik pettuste vältimiseks;

6.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

6.3. Parema kasutuskogemuse, kvaliteetsema teenuse tagamiseks ja erinevate kanalite toimimise tagamiseks kogume Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavaid identifikaatoreid ja Isikuandmeid. Kasutame kogutavaid andmeid veebianalüüsiks töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;

6.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine;

6.5. Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

6.6. Kliendile, potentsiaalsele kliendile turunduspakkumiste edastamiseks, kui vastav isik on sarnast toodet varem ostnud ning kui isikule on alati tagatud vastavast kommunikatsioonist lihtne loobumise võimalus;

6.7. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel;

6.8. Juhul, kui Klient on loobunud otseturunduse pakkumistest säilitame seda informatsiooni vältimaks otseturunduse pakkumiste saatmist.
Andmesubjektil on õigus tutvuda Andmesubjekti Isikuandmeid puudutava andmetöötluse õigustatud huvi analüüsiga (õigustatud huvi analüüsiga tutvumiseks palume edastada sellekohane pöördumine meie Andmekaitseametnikule).

6.2.1. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleme Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

6.2.2. Juhul, kui Isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindame hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Vastavad uued töötlemise eesmärgid on alati avalikud. Võtame selle kindlakstegemisel, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

6.3.1. seost nende eesmärkide, mille jaoks Isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;

6.3.2. Isikuandmete kogumise konteksti ja isikuandmete laadi, eelkõige Andmesubjekti ja meie vahelist seost;

6.3.4. kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;

7. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE
ISIKUTELE

7.1. Teeme koostööd isikutega, kellele me võime edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid ja ka Isikuandmeid.

7.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks on reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, (e)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:

7.2.1. vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;

7.2.2. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt meie juhistele ning kehtiva lepingu alusel;

7.2.3. selliste volitatud töötlejate kohta on andmed avaldatud Andmesubjektidele.

7.3. Üldreeglina me ei edasta Isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. Kui edastame Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu, siis vaid järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitseklauslid).

8. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

Säilitamine.

8.1. Säilitame Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt meie poolt selleks kehtestatud korrale.

8.2. Meie kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid lähtuvad sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise. Täpsemalt meie poolt rakendavatest turvameetmetest saad informatsiooni ka meie Andmekaitseametnikult.

8.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerime kõik intsidendid ning teavitame selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (e-post)

9. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

9.1. Meie ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13-aastaste isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.

9.2. Juhul, kui saame teada, et oleme kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, anname endast parima selliste Isikuandmete töötlemise lõpetamiseks.

10. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Nõusolekuga seonduvad õigused:

10.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Eetiline Kosmeetika OÜ-le oma soovist nõusolek Isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtt ei mõjuta eelneva töötluse seaduslikkust.

Isikuandmete töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:

10.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjektil on õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta..

10.2.2. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks. Nt, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

10.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib juhul, kui Isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui Isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle Isikuandmete kustutamist.

Lisaks juhime tähelepanu, et kui Eetiline Kosmeetika OÜ saab seoses teenuse osutamisega Andmesubjektist ostja elektroonilised kontaktandmed, võib Eetiline Kosmeetika OÜ neid kontaktandmeid kasutada Andmesubjektile oma samasuguste toodete või teenuste otseturustuseks. Samas on Andmesubjektil õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine võttes selleks Eetiline Kosmeetika OÜ või Eetiline Kosmeetika OÜ Andmekaitseametnikuga ühendust telefoni teel või e-kirja teel.

10.2.6. Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud.

10.2.7. Õigus esitada vastuväiteid. Vastuväite esitamise õigus on täpsemalt reguleeritud IKÜM artiklis 21. Selgitame, et andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtuvalt esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigustatud huvi alusel.

10.2.9. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete töötlemine on seaduspärane;

11. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

11.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega meie ja meie Andmekaitseametniku, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete
töötlemisel on rikutud tema õigusi.

11.2. Andmekaitse Inspketisooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil:
https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD, MUUD TINGIMUSED

12.1. Eetiline Kosmeetika OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Eetiline Kosmeetika OÜ Andmesubjekte oma koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil.

12.2. Privaatsustingimuste rakendamisel lähtume järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:

12.2.1. Meie organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida me rakendame selleks, et hoida Isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.

13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

Meie Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:

13.1. Meiega saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil [email protected] ja telefonil (+372) 588 060 51.

13.2. Meie Andmekaitseametnikuks on Heli Trääl, kellega on võimalik võtta ühendust e-posti aadressil [email protected]

Kehtib uute Viimati uuendatud Külastajate ja Klientide suhtes 01.03.2023